Program deteH - Cel projektu

W ramach projektu zostanie opracowany prototyp nowego czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych np. wysokiej temperaturze, ciśnieniu. Warstwą aktywną w czujniku będą materiały nanostrukturalne złożone z różnych odmian alotropowych węgla oraz nanoziaren palladu.

Opracowany czujnik powinien jednocześnie wykrywać i mierzyć stężenia różnych gazów, zawierających wodór. Wytwarzane warstwy aktywne będą charakteryzowane metodami mikroskopowymi, chemicznymi i optycznymi. Poza tym będą realizowane prace dotyczące:

  • zmian własności elektrycznych warstw aktywnych pod wpływem czynników chemicznych,
  • opracowania konstrukcji czujnika,
  • testowania prototypu czujnika,
  • modelowania matematycznych zjawisk fizycznych zachodzących w warstwach aktywnych.

Opracowany w ramach Projektu nowy typ czujnika wodoru i jego związków powinien rozwiązać w sposób kompleksowy problem kontroli zarówno wodoru jak i związków wodoru w środowisku naturalnym.

Czujnik oparty na materiałach nanostrukturalnych C-Pd powinien charakteryzować się wysoką czułością na analizowane składniki gazowe, szybkim czasem odpowiedzi oraz krótkim czasem regeneracji. Technologia, oparta głównie na węglu i palladzie, nie będzie wymagała drogich i skomplikowanych w obsłudze urządzeń, a jednocześnie będzie spełniała warunek nowoczesności i innowacyjności oraz przyczyni się do poprawy konkurencyjności polskiego producenta detektorów gazowych na rynku krajowym i zagranicznym.

Opracowany czujnik będzie możliwy do zastosowania np. w przemyśle chemicznym, energetycznym i w laboratoriach badawczych.