Program deteH - Streszczenie

Przedmiotem projektu deteH jest opracowanie technologii nowej generacji czujnika wodoru i jego związków do zastosowań w warunkach ponadnormatywnych, np. podwyższonej temperaturze, ciśnieniu. Materiałem aktywnym w opracowywanych sensorach będą różne odmiany alotropowe węgla (nanorurki, nanopianki, nanopręty, fulereny), zawierające wtrącenia w postaci nanoziaren palladu (kompozytowe warstwy nanostrukturalne KWN). Jako podłoża zostaną zastosowane: monokrystaliczny krzem Si oraz materiały wysokotemperaturowe (np. ceramika Al2O3, włókna SiC). Dla wzmocnienia sił adhezji warstw KWN do podłoża zostaną zastosowane warstwy diamentowe mikro- i nanokrystaliczne oraz diamentopodobne DLC (z ang. Diamond Like Carbon). Nowa generacja detektora wielofunkcyjnego, w którym jeden detektor może wykrywać i mierzyć jednocześnie stężenia różnych rodzajów gazów zawierających wodór, będzie posiadała wysoką czułość, krótki czas odpowiedzi i regeneracji. Technologia, oparta głównie na węglu i palladzie, nie będzie wymagała drogich i skomplikowanych w obsłudze urządzeń, a jednocześnie będzie spełniała warunek nowoczesności i innowacyjności. Obecnie brak jest na rynku krajowym i światowym takich urządzeń.

Projekt deteH jest realizowany przez Konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego wchodzi 6 jednostek naukowo-badawczych. Zadania badawcze projektu są realizowane równolegle przez wszystkie zespoły naukowe i dotyczą:

  • opracowania technologii wytwarzania warstwy aktywnej czujnika
  • przygotowania odpowiednich podłoży do osadzania warstwy aktywnej
  • opracowania technologii nakładania elektrod na warstwę aktywną czujnika
  • opracowania elektronicznego systemu sterowania czujnikiem dla akwizycji sygnału pomiarowego oraz kompensacji temperaturowej niestabilności rezystancji warstwy

Oprócz prac technologicznych wykorzystywane są również metody numeryczne dla symulacji zjawisk zachodzących w warstwie aktywnej czujnika pod wpływem różnych czynników np. zmian temperatury, ciśnienia czy adsorpcji wodoru.